Obwieszczenie o wydaniu decyzji

2013-05-15 21:01:01 Ogłoszenia

Wójt Gminy Czarnocin zawiadamia, że zgodnie z art.10, art.61 §1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013r., poz.267 z późn. zm.) oraz art. 53 §1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) w dniu 13.05.2013 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pod nazwą: „Budowa kablowej linii energetycznej SN 15 kV. Budowa napowietrznej stacji transformatorowej 15/04. Przebudowa przyłącza energetycznego do budynku”

Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach 128, 130, 84/1 położonych w miejscowości Dębiany gm. Czarnocin. Zainteresowanie osoby mogą zapoznać się projektowanym przedsięwzięciem inwestycyjnym w Urzędzie Gminy w Czarnocinie, Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin, w Referacie Rolnictwa Budownictwa i Geodezji (piętro II, pokój 26), codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu od 7:00 do 15:00, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszenia. Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Obwieszczenie jest dostępne pod adresem: http://bip.czarnocin.com.pl/pliki/obwieszczeniePGEwyddec.pdf

Zobacz również: